ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
(ΦΕΚ 32/Α/21-03-2015)

Το ΔΣ του Ταµείου αποφάσισε το ΤΑΥΦΕ να ενταχθεί στο Ν. 4321/2015 για τη ρύθµιση οφειλών, εργοδοτών και ασφαλισµένων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 02/03/2015 (µισθολογικές περίοδοι έως τον Ιανουάριο του 2015).

• Στην παρούσα ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν οι οφειλέτες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής έως 30/04/2015.
• Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι η εµπρόθεσµη καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 01/03/2015 και εφεξής (µισθολογική περίοδος Φεβρουαρίου 2015 και εφεξής).

Επίσης, δύνανται να ενταχθούν στη ρύθµιση:

• Όσοι τελούν υπό καθεστώς ρύθµισης, µετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

• Όσοι τελούν υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης, µετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

 

Μαζί µε την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση, θα υποβάλλονται και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), όπου προβλέπεται.

 Η Ανακοίνωση σε pdf

 

Για το ΔΣ

          Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραµµατέας
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΤΣΙΝΑ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΝΑΣ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις