Επικοινωνία

Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Γραμματεία Διοίκησης, 2105248562
Πρωτόκολλο, 2105248526
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, 2105248526
Γραφείο Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας, 2105248526
Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης, 2105248526
Γραφείο Επαφών & Επικοινωνίας, 2105248562
Γραφείο Προμηθειών, 2105248562
Φαξ 2105240883

 

Δ/νση Εσόδων 
Ασφαλιστική Ενημερότητα, 2105248526
Έλεγχο εργοδοτών, 2105243779
Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, 2105243778
Φαξ 2105230427

 

Δ/νση Παροχών
Εφάπαξ, 2105248526
Έλεγχο ασφάλισης, 2105248527
Επιστροφή εισφορών, 2105248527
Φαξ 2105243041
E-mail: efapax@tayfe.gr 

 

Διεύθυνση Μητρώου
Μητρώο Ασφαλισμένου, 2105230426
Μητρώο Εργοδότη, 2105230426
Μητρώο Οφειλετών, 2105230426
Φαξ 2105230427

 

Νομική Σύμβουλος ΔΣ
Φαξ 2105243041
E-mail:  nomiko@tayfe.gr 

 

Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Φαξ 2105243041
E-mail:  nomiko@tayfe.gr 

 

Λογιστήριο
Φαξ 2105243041