Δ/νση Παροχών

Εφάπαξ, 2105248526

Έλεγχο ασφάλισης, 2105248527

Επιστροφή εισφορών, 2105248527

Φαξ 2105243041

E-mail: efapax@tayfe.gr