Υπηρεσίες

Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

Γραμματεία Διοίκησης, 2105248562 

Πρωτόκολλο, 2105248526 

Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, 2105248526

Γραφείο Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας, 2105248526

Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης, 2105248526

Γραφείο Επαφών & Επικοινωνίας, 2105248562

Γραφείο Προμηθειών, 2105248562

Φαξ 2105240883

E-mail: grammateia@tayfe.gr

 

Λογιστήριο

Τηλ. 21052262422105248526

Φαξ 2105243041

E-mail: logistirio01@tayfe.grlogistirio-pronoia@tayfe.gr

 

Δ/νση Εσόδων & Μητρώου

Ασφαλιστική Ενημερότητα, 2105248526

Έλεγχος εργοδοτών, 2105243779

Μητρώο Ασφαλισμένου & Εργοδότη, 2105230426

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, 2105243778

Φαξ 2105230427

E-mail: esoda@tayfe.gresoda-pronoia@tayfe.gr

Δ/νση Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης 

Εφάπαξ, 2105248526

Έλεγχος ασφάλισης, 2105248527

Επιστροφή εισφορών, 2105248527

Φαξ 2105243041

E-mail:  tayfe-esoda01@tayfe.grefapax@tayfe.gr 

 

Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων

Τηλ. 2105226240 , 2105248526

Φαξ 2105243041

E-mail: nomiko@tayfe.gr