Χρήσιμα Έντυπα

Διεύθυνση Εσόδων

Έντυπο πληρωμής εισφορών στην τράπεζα για την πρόνοια (Τ.Α.Υ.Φ.Ε)

Κατάσταση ασφάλιστρων κλάδος πρόνοιας (Τ.Α.Υ.Φ.Ε)

Γραμμογράφηση αρχείου εισφορών

Διεύθυνση Μητρώου

Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου

Δελτίο απογραφής εργοδότη

Διεύθυνση Παροχών

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για την απονομή ΕΦΑΠΑΞ παροχής

Πίνακας δικαιολογητικών χορήγησης ΕΦΑΠΑΞ παροχής