Δ/νση Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα, 2105248526

Έλεγχο εργοδοτών, 2105243779

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, 2105243778

Φαξ 2105230427

E-mail: esoda@tayfe.gr, esoda-pronoia@tayfe.gr