Αναλογιστικές Μελέτες

Η πρώτη εγκεκριμένη Αναλογιστική Μελέτη του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ από συστάσεως και των δύο κλάδων (επικουρικής σύνταξης το 1943 και πρόνοιας το 1960) εκπονήθηκε το 1999 επί προεδρίας κ. Γεράσιμου Κονιδάρη