Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και το Μητρώο Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και το Μητρώο Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

Το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, στην προσπάθειά του να καταστήσει το Ταμείο λειτουργικό, αποτελεσματικό και αυτόνομο (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 390/ΕΠ4/56/30-03-2015 απόφαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων στις 06/03/2016), αποφάσισε να εκσυγχρονίσει τις δομές και τις λειτουργίες του για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών του και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Ήδη ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση εγκατάστασης και λειτουργίας όλου του απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ., σε ένα τεχνικό περιβάλλον με υψηλό δείκτη ασφάλειας και λειτουργικότητας.  Παράλληλα, έχουμε προχωρήσει σε βάθος την ανάλυση των αναγκών του Ταμείου σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες.

Αυτή η δυναμική εξέλιξη του ΤΑΥΦΕ θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), για την ασφαλή είσπραξη των εισφορών και την απονομή των εφάπαξ παροχών, τη διαχείριση της περιουσίας του και την λειτουργική και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών του και των εργοδοτών.

Συνεχίζοντας αυτήν την προσπάθεια, σας γνωρίζουμε ότι το ΤΑΥΦΕ, από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016 και εφ’ εξής, θα χορηγεί αυτοτελώς Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) και Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε:

  I. Για κάθε νέα πρόσληψη να αποστέλλεται άμεσα το συνημμένο Απογραφικό Δελτίο Ασφαλισμένου με επισυναπτόμενα:

α) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ασφαλισμένου, και
β) Αναγγελία πρόσληψης (έντυπο Ε3).

II. Για κάθε νέα επιχείρηση ή για κάθε μεταβολή στοιχείων εργοδότη, να αποστέλλεται συμπληρωμένο το συνημμένο Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη, με επισυναπτόμενα:

  1. Έναρξη εργασιών από την Εφορία
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των υπευθύνων της επιχείρησης
  3. Πίνακα Προσωπικού (Έντυπο Ε4)
  4. Καταστατικό, εφ’ όσον πρόκειται για εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κλπ.)

Τα ανωτέρω μπορούν να αποστέλλονται στο Ταμείο είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: apografiko@tayfe.gr, είτε με φαξ στο 210-5243041, είτε στην έδρα του Ταμείου (Μάρνη 22 10433 Αθήνα, 4ος όροφος).

Τα Απογραφικά Δελτία μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου: www.tayfe.gr.

Για το ΤΑΥΦΕ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

Συνημμένα:

  1. Απογραφικό Δελτίο Ασφαλισμένου (.xls) (.pdf)
  2. Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη (.xls) (.pdf)

Εσωτερική διανομή:

          Διευθυντή
          Αναπλ. Διευθυντή
          Τμ. Εσόδων
          Τμ. Παροχών-Απονομής Εφάπαξ
          Γρ. Πρωτοκόλλου
          Νομική υπηρεσία
 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις