Ιστορικό του ΤΑΥΦΕ

Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ) ιδρύθηκε το 1960 με την υπ’ αρ. 86215/Ε.2778/29-12-1959 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 13/15-01-1960) και εντάχθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Με τον Ν.3655/2008 εντάχθηκε ως τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) – ΝΠΔΔ με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Με την υπ’ αρ. 442/27-09-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΙΤ και μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου του, κ. Γεράσιμου Κονιδάρη, αποφασίστηκε η μετατροπή τού ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 20 του Ν.3029/2002.(1)

Για την ίδρυση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το Ν.3029/2002 άρθρο 6 παρ. 20 και το Ν.3655/2008, δεν προβλέπεται πρόταση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε προβλέπεται επισπεύδουσα ή μη συνδικαλιστική οργάνωση. Απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου ΝΠΔΔ (Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8)(2) και απλώς έκφραση γνώμης των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων (Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 1).(3)

Στην προκειμένη περίπτωση οι οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασφαλισμένων στον κλάδο του Φαρμάκου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, εξέφρασαν η μία θετική και η άλλη αρνητική γνώμη.

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), ο ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών» με διακριτικό τίτλο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με:

(α) το Ν.3029/2002, άρθρο 6, παρ. 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(β) την υπ’ αρ. 442/27.09.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείου και μετά από γνώμες των οικείων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων και

(γ) την εγκεκριμένη αναλογιστική μελέτη από την αρμόδια Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύτηκε το Καταστατικό του Ταμείου στο ΦΕΚ με αριθμό 3259/20.12.2013 (Τεύχος Β’).

Με την υπ’ αρ. 33/2014 διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών επικυρώθηκε το ως άνω Καταστατικό του Ταμείου και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 365/2014 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη το Ταμείο στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 29919.

Το ΤΑΥΦΕ αποτελεί καθολικό διάδοχο του μετατρεπόμενου Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.

———————————————————————————————–

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 20 του Ν.3029/2002 «υφιστάμενα ταμεία ασφάλισης τα οποία λειτουργούν ως ΝΠΔΔ ή κλάδοι αυτών που χορηγούν παροχές οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο δημόσιας, κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές μόνο από τους εργαζόμενους, μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλει προς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου ταμείου.

Με την ίδια κοινή απόφαση εγκρίνεται και το καταστατικό του ΝΠΙΔ.

Τα εν λόγω ταμεία με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, ύστερα από αναλογιστική μελέτη η οποία και υποβάλλεται προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζουν το ύψος των παρεχόμενων εφάπαξ βοηθημάτων για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους τους, διασφαλίζοντας την αναλογιστική ισορροπία κάθε ταμείου.»

(2) Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8 «8 …μετά από αίτηση που υποβάλει προς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ταμείου.»

(3) Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 1 «στο τέλος της παρ. 20 «Για την μετατροπή των Ταμείων, πλην των αναφερόμενων στα ανωτέρω εδάφια προϋποθέσεων, απαιτείται και γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων τους…»

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις