Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ

  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ποιοι είμαστε;

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών («ΤΑΥΦΕ») με έδρα Αθήνα, Μάρνη 22, με Α.Φ.Μ. 997277301 και Δ.Ο.Υ. Δ’ΑΘΗΝΩΝ, έχει ως σκοπό την απονομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και κατά περίπτωση την επιστροφή εισφορών στους ασφαλισμένους του.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και της δραστηριότητάς μας, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εφεξής για συντομία «ΓΚΠΔ»), έχοντας θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι οποίες τηρούνται απαρέγκλιτα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ -ΝΠΙΔ)

Οδός & Αριθμός:  Μάρνη 22
Πόλη:                    Αθήνα
Τ.Κ.:                      104 33

Τηλεφωνικό κέντρο:             210 5248526
Τηλεομοιότυπο:                    210 5240883
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:   protokollo@tayfe.gr 

 

1.    Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  

1.1 Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας αποστέλλετε / παραδίδετε τα επεξεργάζεται το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ταμείου. Πρόσβαση σε αυτά ενδέχεται να έχουν και εγκεκριμένοι συνεργάτες μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας, εταιρείες παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών και εταιρείες παροχής λογισμικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

  

1.2 Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να περιηγηθείτε στις υπηρεσίες μας και να δείτε τις πληροφορίες που διαθέτουμε, γίνεται χρήση cookies από εμάς και από τρίτους για να επιτρέψουμε τη λειτουργία του ιστοτόπου.

Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα συγκεκριμένα cookies μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας, δεν μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε δείτε την πολιτική cookies.

  

1.3 Δεδομένα ασφαλισμένων / Δεδομένα εργοδοτών

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή που παραδίδετε στο αρμόδιο προσωπικό του Ταμείου, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά προς συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας και δη με το άρθρο 2, το άρθρο 3, το άρθρο 5 παρ.1 περ. II β και το άρθρο 19 της υπ’ αρίθμ. Φ30123/ΟΙΚ. 28567/918 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3259/Β’/20-12-2013).

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από:

•  Εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων
•  Τον εργοδότη του ασφαλισμένου
•  Τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
•  Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ΝΠΙΔ
•  Τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
•  Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
•  Λοιπές Δημόσιες υπηρεσίες

Τα δεδομένα σας τηρούνται στο διηνεκές και μετά την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου σύμφωνα με τη διάταξη της περ. Ζ1 του άρθρου 2 του ΠΔ 128/1986.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

•  Δεδομένα ταυτοποίησης ασφαλισμένου ( προσωπικά στοιχεία, στοιχεία κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.)
•  Δεδομένα εργοδότη (στοιχεία επιχείρησης)
•  Δεδομένα ασφάλισης (χρόνος ασφάλισης)
•  Δεδομένα εργασιακών συμβάσεων εργαζομένων (ατομική σύμβαση εργασίας, καταγγελία σύμβασης κ.λπ.)
•  Δεδομένα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
•  Φορολογικά στοιχεία ασφαλισμένου (εκκαθαριστικό, Ε1, Ε2, Ε3 κλπ)
•  Οικονομικά στοιχεία ασφαλισμένου (τραπεζικός λογαριασμός, αποδοχές κ.λπ.)
•  Δεδομένα αποφάσεων (ΕΦΑΠΑΞ, Επιστροφής εισφορών, κ.λπ.)
•  Δεδομένα βεβαιώσεων (εγγραφή / διαγραφή στα μητρώα)
•  Δεδομένα Εργοδοτικού φακέλου (καταστατικό, έναρξη / διακοπή εργασιών κ.λπ.)
•  Οικονομικά στοιχεία εργοδότη (Ε9, υπεύθυνες δηλώσεις αδυναμίας πληρωμής ή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών του κλάδου πρόνοιας στο ΤΕΑΥΦΕ ή άλλο νομικό πρόσωπο)
•  Στοιχεία ασφαλισμένων (ΑΠΔ, προσλήψεις / απολύσεις, πίνακες προσωπικού κ.λπ.)
•  Ατομικοί λογαριασμοί και βεβαιώσεις απογραφής από τον ΕΦΚΑ

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: 

•  Απονομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης
•  Επιστροφή εισφορών
•  Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης
•  Έκδοση Απόφασης Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης
•  Έκδοση μητρώου του ασφαλισμένου
•  Έκδοση αριθμού μητρώου εργοδότη
•  Επικαιροποίηση στοιχείων υπάρχοντος εργοδότη
•  Πρόσληψη / αποχώρηση εργαζομένων εργοδοτών
•  Είσπραξη εισφορών από εργοδότες
•  Καταχώριση εισφοράς ασφαλισμένων που καταθέτει ο εργοδότης στο Ταμείο
•  Έλεγχος καταβληθεισών εισφορών των ασφαλισμένων από τους εργοδότες
•  Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών
•  Δημιουργία ατομικών μερίδων
•  Δικαστικών επιδιώξεων

Εντός του Ταμείου, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι των αρμόδιων τμημάτων.

 

Εκτός του Ταμείου, δεδομένα διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς προς κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν των δραστηριοτήτων του Ταμείου. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα σας δύνανται να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επίτευξη της μεταξύ μας επικοινωνίας, εταιρείες παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας καθώς και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες δεσμεύονται συμβατικά με το Ταμείο και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

 

1.4 Δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων

Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ταμείου, επεξεργάζονται τα  προσωπικά σας δεδομένα, εν όψει σύναψης σύμβασης, με σκοπό την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού βάσει των διαθεσίμων θέσεων που έχει το ΤΑΥΦΕ τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Τηρούμε το βιογραφικό σας για διάστημα τριών (3) μηνών από την παραλαβή του.

Κανείς άλλος, πλην του Ταμείου, δεν έχει πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα, ούτε θα προωθηθεί σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Πρόσβαση στα δεδομένα σας δύνανται να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η εταιρεία υποστήριξης της ιστοσελίδας μας για την επίτευξη της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας.

 

1.5 Δεδομένα εργαζομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους εργαζομένους μας για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και για την πλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ταμείου ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

·         Δεδομένα ταυτοποίησης εργαζομένου

·         Δεδομένα επικοινωνίας

·         Ασφαλιστικά και φορολογικά δεδομένα

·         Δεδομένα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας

·         Δεδομένα τέκνων

·         Δεδομένα υγείας

·         Δεδομένα συστήματος ωρομέτρησης. 

Τα δεδομένα των εργαζομένων τηρούνται το μέγιστο για είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σύμβασης.

Εντός του Ταμείου, πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι  εργαζόμενοι των αρμόδιων τμημάτων.

Εκτός του Ταμείου, τα  δεδομένα σας διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς προς πλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.  

Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα σας δύνανται να έχουν εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας, εταιρείες παροχής λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες δεσμεύονται συμβατικά με το ταμείο και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

 

1.6 Δεδομένα προμηθευτών

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης και τηρούνται για είκοσι (20) έτη από τη σύναψή της με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που θα επιμηκύνουν το ανωτέρω διάστημα.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας δύνανται να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας καθώς και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων οι οποίες δεσμεύονται συμβατικά με το Ταμείο και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

 

1.7 Δεδομένα επισκεπτών

Κατά την είσοδό σας στο κτίριο του ΤΑΥΦΕ, σας ζητείται από την συνεργαζόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας η ταυτότητά σας προκειμένου να καταγραφεί το ονοματεπώνυμο και ο Α.Δ.Τ. σας.

Η επεξεργασία εκτελείται προς το έννομο συμφέρον του Ταμείου και δη την προστασία των προσώπων, των εγγράφων και των περιουσιακών στοιχείων από κακόβουλες ενέργειες.

Τα δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ σε περίπτωση που απαιτούνται για τη διερεύνηση περιστατικού ασφαλείας, θα διατηρούνται μέχρι το πέρας της διερεύνησης και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

  

2.    Υποχρέωση δήλωσης ορθών προσωπικών στοιχείων


Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο Ταμείο είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των ανωτέρω σκοπών και πάντα με βάση το καταστατικό του Ταμείου, του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ΤΑΥΦΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του Ταμείου, οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, το Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι το υποκείμενο των δεδομένων φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. 

3.    Σύνδεση μέσω υπερσυνδέσμων

Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με το Ταμείο και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς το Ταμείο δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως το Ταμείο δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Το Ταμείο σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

 

4. Σύνδεση και αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα

Η Ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά.

Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.
H διαχείριση του λογαριασμού μας στο facebook γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα του Ταμείου.

 
Δεν συλλέγουμε δεδομένα σας, πέραν των όσων από μόνοι σας γνωστοποιείτε μέσω του λογαριασμού του ΤΑΥΦΕ στα κοινωνικά δίκτυα.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.


Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.
Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

5.    Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων

5.1 Εισαγωγικό

Σας γνωστοποιούμε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL).

Τα παρακάτω δύναται να μην ικανοποιούνται στις περιπτώσεις που προσκρούουν στους καταστατικούς σκοπούς του ΤΑΥΦΕ, στη φορολογική – ασφαλιστική – εργατική ή άλλη νομοθεσία στην οποία υπόκειται το Ταμείο.

5.2 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και

β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ασκήσετε, κατ’ αρχήν δωρεάν.

Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλούμαστε να χορηγήσουμε είναι μεγάλος.

5.3 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο 5.1, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ).

5.4  Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο 5.1,

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

5.5  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο 5.1,

1.         Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α)  η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β)  η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

2.         Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

3.         Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

5.6 Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

5.7      Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο 5.1, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

α)         η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και

β)         η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

5.8   Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο 5.1, δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

5.9   Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 Προϋποθέσεις για συγκατάθεση)

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Το Ταμείο δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων, αποκλειόμενης και της κατάρτισης προφίλ.

6     Άσκηση δικαιωμάτων

Για να υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά αναφέρονται ως άνω και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@tayfe.gr  ή να αποστείλετε την επιστολή σας στη διεύθυνση Μάρνη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33 με την ένδειξη ʺΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣʺ.

7     Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί το ΤΑΥΦΕ και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ταμείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@tayfe.gr ή μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης του Ταμείου. Παρακαλούμε σημειώστε στο φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΤΑΥΦΕ».

Για την υποβολή του αιτήματός σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.

Για την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τη φόρμα στην παραπάνω διεύθυνση σε μορφή pdf για τη διασφάλιση των αναγραφόμενων πληροφοριών.

8     Χρόνος συμμόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – ΤΑΥΦΕ οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο (2) μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να σας χορηγήσουμε είναι μεγάλος. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε για την παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. 

 

9     Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Το Ταμείο μας θα σας ανακοινώσει αμελλητί τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

10  Δικαίωμα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 στην αρμόδια εποπτική αρχή  http://www.dpa.gr/

                                     

11  Ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, επικαιροποιείται, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Παρακολουθείτε συχνά την ιστοσελίδα μας ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθησαν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία και, εφόσον απαιτείται, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις