Υποχρεωτική εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

Υποχρεωτική είναι εφεξής η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ. Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης ξεκαθαρίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό οι φαρμακοποιοί να εγγράφονται στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Στην ίδια εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την αναδρομική αναζήτηση τελών προς το ΓΕΜΗ, καθώς και για την προθεσμία εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο καθίσταται σαφές ότι:

– Τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν δύνανται να είναι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων απαλλασσόμενα πάσης υποχρέωσης.

– Οι ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων εντάσσονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

– Η αναδρομική αναζήτηση τελών για υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. που εγγράφονται σε αυτό με καθυστέρηση, δεν προβλέπεται από οιαδήποτε διάταξη του νόμου.

Ουδένα ζήτημα τίθεται περί προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης διατάσσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. όπως:

  1. Προχωρήσουν στη διαγραφή από τα μητρώα των Εμπορικών Επιμελητηρίων των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, εκτός αν οι ως άνω ατομικές επιχειρήσεις επιθυμούν να είναι εγγεγραμμένες σε αυτά.
  2. Επιστρέψουν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν αναδρομικώς για εγγραφή σε Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η..

Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ή επιβολής προστίμου σε ατομική επιχείρηση σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις