Τίτλοι κτήσης: «Ραβασάκια» για 10.000 εργαζόμενους – Ποιο είναι το ποσό της εισφοράς που επιβάλλεται

Ραβασάκια σε περίπου 10.000 εργαζόμενους που αμείβονταν με τίτλο κτήσης από το 2020 και μετά, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, καθώς δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με τα ποσά των εισφορών που θα πρέπει να καταβληθούν. Τα ποσά είναι έως 155 ευρώ (1η ασφαλιστική κατηγορία μη μισθωτών), για περιπτώσεις όπου εκδόθηκε ένα τέτοιο παραστατικό τον μήνα, ή έως 566 ευρώ (6η ασφαλιστική κατηγορία μη μισθωτών) για περιπτώσεις περισσότερων παραστατικών σε μία μισθολογική περίοδο.

Με την έκδοση της εγκυκλίου, «ανοίγει ο δρόμος» για να σταλούν τα σχετικά ειδοποιητήρια στους ασφαλισμένους, με τα οποία θα ενημερώνονται για την οφειλή τους, σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους. Η διαδικασία αποπληρωμής πάντως, αναμένεται να γίνει σε περισσότερες από 8 μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβολή μηνιαίων παραστατικών αναμένεται να αφορά τον τρέχοντα. Οι εισφορές δηλώνονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) του μήνα και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου της δήλωσης, μήνα αναφοράς.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι οι νέες διατάξεις αφορούν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) ως παραστατικό αμοιβής τους για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που ασκείται ως ευκαιριακή και παρεπόμενη δραστηριότητα. Προϋπόθεση όμως είναι οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους να μην υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, αλλά και να μην υπάρχει η υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για την δραστηριότητά τους αυτή.

Στο πεδίο εφαρμογής δεν εντάσσονται, τα πρόσωπα που:

* Σύμφωνα με καταστατικές ή ειδικές διατάξεις υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως μισθωτοί, απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

* Υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως απασχολούμενοι στο χώρο του θεάματος – ακροάματος.

* Αμείβονται και ασφαλίζονται με παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.

*Απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικές εργασίες.

*Παρέχουν υπηρεσίες προς ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.

Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται επίσης, από 01.09.2021 τα πρόσωπα, για τα οποία εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) για τα κάτωθι:

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

 

Σε ό,τι αφορά την καταβολή εισφορών, η εγκύκλιος ορίζει ότι τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον e – Ε.Φ.Κ.Α. για κύρια σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη, όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιλέγοντας μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν θεσπιστεί.

Για κύρια σύνταξη οι εισφορές είναι 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη. Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας ανά περίπτωση, δηλαδή 155 ευρώ για κύρια σύνταξη και 50 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

Παράδειγμα 1

Πρόσωπο που αμείβεται με Π.Π.Υ. (τίτλο κτήσης) διενεργεί έρευνα για Εταιρεία Στατιστικών Μελετών με ακαθάριστη αμοιβή 10,00€ ανά ερωτηματολόγιο.

Στην διάρκεια ενός μήνα συμπλήρωσε 130 ερωτηματολόγια και το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.300,00€ (130 ερωτ. x 10,00€ = 1.300,00€)

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%)

Η καθαρή αξία είναι 1.300,00€ – (1.300,00€ x 23,60%) ήτοι 1.300,00€ – 306,80€ = 993,20€.

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται :

α) Εισφορές για κύρια σύνταξη : 993,20€ x 13,33% = 132,39€, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 155,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο κύριας σύνταξης.

β) Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη : 993,20€ x 6,95% = 69,03€, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 55,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, συνεπώς πρέπει να περιοριστούν στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής του κλάδου.

Άρα, για το εν λόγω πρόσωπο οι εισφορές που πρέπει να παρακρατηθούν είναι 132,39€ για κύρια σύνταξη και 55,00€ για υγειονομική περίθαλψη. Σύνολο: 187,39€.

Ο χρόνος ασφάλισης, όσων πληρώνονται με τίτλο κτήσης, λογίζεται ως χρόνος μη μισθωτών ασφαλισμένων. Η εγκύκλιος ορίζει όμως, ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα ανά παραστατικό. Αν εκδίδονται περισσότερα του ενός παραστατικά, για την ίδια μισθολογική περίοδο, τότε οι εισφορές υπολογίζονται ανά παραστατικό και συνολικά, μέχρι του ύψους της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας που είναι 500 ευρώ και 66 ευρώ αντίστοιχα. Άρα η εισφορά σε αυτή την περίπτωση θα είναι στα 566 ευρώ κατ’ ανώτατο επίπεδο.

Παράδειγμα 2

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 1.843,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 1.843,00€ x 13,33% = 245,68€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 155,00€.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 1.843,00€ Χ 6,95% = 128,09€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 55,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι 155,00€/155 = 1 μήνας (25 μέρες)

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 31.10.2022.

Τα πρόσωπα που πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο e – Ε.Φ.Κ.Α. με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με Π.Π.Υ. περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Οι ήδη απογεγραμμένοι στον e – Ε.Φ.Κ.Α. εργοδότες συμπεριλαμβάνουν τους αμειβόμενους με Π.Π.Υ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εκδότες παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) που δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του φορέα, πρέπει, αρχικά να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Οι εισφορές δηλώνονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του Π.Π.Υ. του μήνα και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου της δήλωσης, μήνα αναφοράς

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από 01.01.2020 και μετά.

 

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις