Η ΔΥΠΑ θα ελέγχει προγράμματα και παροχές

Το αδιάβλητο των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης, αλλά και των παροχών που καταβάλλονται, θα προσπαθήσει να διατηρήσει η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ). Για τον λόγο αυτό ξεκινάει η διαδικασία τριπλών ελέγχων, με την αξιοποίηση ειδικών επιτροπών  που θα απαρτίζονται από υπαλλήλους του Οργανισμού.

Κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών προβλέπει ότι θα υπάρχει αποζημίωση για κάθε ελεγκτή, η οποία προσδιορίζεται στα 28 ευρώ ανά έλεγχο. Στόχος που τίθεται είναι να πραγματοποιούνται το λιγότερο 12 έλεγχοι το μήνα. Στις υποχρεώσεις των ελεγκτών θα είναι, εκτός από την ολοκλήρωση του ελέγχου που θα έχουν αναλάβει, να παραδίδουν εμπρόθεσμα και σχετικό πόρισμα. Εάν πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι σε μηνιαία βάση, δεν θα ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

Ως ελεγκτές θα ορίζονται υπάλληλοι της ΔΥΠΑ είτε είναι  μόνιμοι είτε έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Όσοι επιλεχθούν με ανάθεση από αρμόδιο όργανο, θα μπορούν να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι ο κάθε έλεγχος θα διενεργείται από δύο ελεγκτές.

Πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία ελέγχου στην ΔΥΠΑ έχει πια πολύ μεγάλη σημασία. Άλλωστε, μόνο για φέτος προωθούνται προγράμματα απασχόλησης για 68.000 ανέργους. Επίσης, έχουν τεθεί σε ισχύ προγράμματα κατάρτισης, τόσο για ανέργους όσο και για εργαζόμενους, τα οποία ανέρχονται στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ. Σε όλα τα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί και το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, που επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό θα συμμετέχει ο Οργανισμός.

Οι έλεγχοι διενεργούνται αφού πρώτα γίνει η ανάθεσή τους από αρμόδιο όργανο. Στην διαδικασία της ανάθεσης, πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το ακριβές αντικείμενο του ελέγχου, αλλά και το χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να διενεργηθεί. Δίνεται δικαίωμα παράτασης της όποιας προθεσμίας, εάν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που προκάλεσαν καθυστέρηση και σχετίζονται με την διαδικασία του ελέγχου.

Οι τρεις βαθμίδες, βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι σε προγράμματα και παροχές της ΔΥΠΑ είναι οι εξής:

– Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι: Μέσω αυτής της διαδικασίας θα ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη ΔΥΠΑ. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.

– Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι: Σε αυτή την περίπτωση θα εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται. Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της ΔΥΠΑ, όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.

– Τριτοβάθμιοι έλεγχοι: Σε αυτή την κατηγορία διενεργούνται οι περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της ΔΥΠΑ, απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Οργανισμός. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο, άρα η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τις δύο πρώτες.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγγράφων και των ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αν υπάρξει άρνηση των ελεγχόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργαστούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους, αυτή θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.

Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματά του και το παραδίδουν, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί, στο όργανο που ζήτησε την διεξαγωγή του.

Δικαίωμα ανάθεσης των ελέγχων έχει ο Διοικητής της ΔΥΠΑ. Μπορεί όμως αντίστοιχο δικαίωμα να αποκτήσει και κάποιος εκ των  υποδιοικητών, αρκεί ο Διοικητής να έχει προβεί σε μεταβίβαση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις