Στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο: Δουλειά έως 13 ώρες την ημέρα και εξαήμερη απασχόληση

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο για την αγορά εργασίας, που μεταξύ άλλων επαναφέρει την εξαήμερη απασχόληση στις βιομηχανίες / επιχειρήσεις με εναλλασσόμενο ωράριο καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Παράλληλα θεσμοθετούνται η πολλαπλή απασχόληση έως 13 ώρες ημερησίως, οι συμβάσεις κατά παραγγελία ώστε να αντιμετωπίζονται έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία. Στο ίδιο νομοσχέδιο, που από σήμερα εντάσσεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται ποινή εξάμηνης φυλάκισης και πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ για παρεμπόδιση εργασίας για όσους δεν συμμετέχουν σε απεργία, ενώ δημιουργείται δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών, χωρίς αποζημίωση. Ουσιαστικά, με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με την εξαήμερη απασχόληση τονίζεται ότι το μέτρο ισχύει για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (επτά ημέρες την εβδομάδα). Επίσης ισχύει και για επιχειρήσεις που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας (για παράδειγμα Δευτέρα – Σάββατο), αλλά λόγω ειδικών συνθηκών για κάποια περίοδο, έχουν απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπου εφαρμόζεται μοντέλο πενθήμερης απασχόλησης, παρέχεται εφεξής το δικαίωμα στην εργασία και κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, όχι όμως πάνω από το θεσμοθετημένο 8άωρο. Άρα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί υπερεργασία ή υπερωρία κατά την έκτη ημέρα απασχόλησης. Η συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει να αμείβεται με 40% προσαύξηση επί του ημερομίσθιου του εργαζόμενου.

Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, ισχύουν τα εξής:

*Η δυνατότητα πολλαπλής απασχόλησης, παρέχεται με την διατήρηση της 11άωρης ανάπαυσης που είναι θεσμοθετημένη. Δεν επιτρέπεται ο εργοδότης να συνάπτει συμφωνίες με τον εργαζόμενο ή να επιβάλλει ρήτρες που θα του απαγορεύουν την πρόσθετη εργασία σε άλλο εργοδότη, πέραν του συμφωνημένου ωραρίου.

*Η δοκιμαστική περίοδος για εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, οριοθετείται στους έξι μήνες. Ισχύει όμως και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση της σύμβασής του. Για περιπτώσεις απόλυσης, ισχύει ότι εάν η καταγγελία σύμβασης γίνει εντός 12 μηνών από την έναρξη της εργασίας, τότε η διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

*Οι εργοδότες υποχρεώνονται βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας να παρέχουν γραπτώς ενημέρωση στον εργαζόμενο, αναφορικά με τους ελάχιστους όρους αμοιβής. Επίσης πρέπει να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι από τον εργοδότη τους για τους ουσιώδεις όρους εργασίας, όπως είναι ο τόπος απασχόλησης, η θέση και η ειδικότητα, ο βαθμός του, η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή αν είναι ορισμένου χρόνου, η ημερομηνία λήξης της. Πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία του έμμεσου εργοδότη, εάν πρόκειται για Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), η διάρκεια και οι όροι της δοκιμαστικής περιόδου, η κατάρτιση, αν έχει  συμφωνηθεί, η διάρκεια της άδειας και ο τρόπος χορήγησης της. Οριοθετείται επίσης επακριβώς ο τρόπος λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών Επισημαίνονται το ακριβές ωράριο εργασίας, η αρχή και το τέλος, ο ελάχιστος χρόνος για ανάθεση εργασίας, η αμοιβή του εργαζόμενου σύμφωνα με την εκάστοτε συλλογική σύμβαση.

*Σε περίπτωση υποχρέωσης του εργοδότη για παροχή κατάρτισης, αυτή πρέπει  να παρέχεται δωρεάν, κατά την εκτέλεση της εργασίας που έχει συμφωνηθεί.

*Εάν ο εργαζόμενος διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωμάτων του, έχει δικαίωμα να ζητάει την παρέμβαση του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη και χρηματικό πρόστιμο εάν διαπιστωθεί δυσμενής μεταχείριση του εργαζόμενου. Εάν γίνει καταγγελία σύμβασης, ως αντίδραση στην άσκηση από μέρους του εργαζόμενου, του νόμιμου δικαιώματός του για το καθεστώς εργασίας του, τότε αυτή θεωρείται άκυρη.

*Δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα «Rebrain Greece» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για την καλύτερη διασύνδεση εργαζομένων του εξωτερικού, με την εγχώρια αγορά εργασίας.

*Όσοι εργοδότες ενταχθούν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αποκτούν το δικαίωμα να μην καταχωρίζουν τυχόν αλλαγές ή τροποποίηση ωραρίου εργασίας, ή οργάνωση χρόνου εργασίας ή υπερωρίες, πριν από την πραγματοποίησή τους. Επίσης, εφεξής το πρόστιμο για υποδηλωμένη εργασία (αναντιστοιχία πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις στην Ψηφιακή Κάρτα), θα ανέρχεται στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

*Παρέχεται η δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών. Εάν ο εργαζόμενος δεν συναινέσει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας, απαγορεύεται η απόλυσή του.

*Εφεξής θα εξαιρούνται από την κυριακάτικη αργία και από τις ημέρες αργίας, η βιομηχανία τροφίμων, οι εταιρίες εμφιάλωσης νερού  και παραγωγής αναψυκτικών, καθώς και τα εκπαιδευτικά κέντρα πιλότων, πληρωμάτων και τεχνικών αεροσκαφών, εφόσον εξυπηρετούν επιχειρήσεις που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα.

*Για τις συμβάσεις κατά παραγγελία, προβλέπεται ότι η εργασία παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς. Επίσης, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη του, με έγγραφο τρόπο (για παράδειγμα sms), το αργότερο 24 ώρες πριν από την ανάληψη της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί. Επίσης, εάν με ευθύνη του εργοδότη δεν παρασχεθεί εργασία, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται  την αμοιβή του. Εάν συναφθεί σύμβαση, θα πρέπει να συμφωνηθεί ελάχιστος αριθμός αμειβόμενων ωρών εργασίας, που δεν μπορεί να υπολείπεται το ¼ του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών. Αλλιώς η σύμβαση είναι άκυρη. Επίσης άκυρη είναι και η μετατροπή μονομερώς από τον εργοδότη, μιας σύμβασης πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε σύμβαση κατά παραγγελία.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις