Συνοπτική ενημέρωση για την ίδρυση, τη λειτουργία και την εξαιρετική πορεία του ΤΑΥΦΕ μέχρι σήμερα

Το ΤΑΥΦΕ ιδρύθηκε το 1960 ως ΝΠΔΔ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (κλάδος εφάπαξ παροχών) και ασφαλίζει όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον κλάδο του Φαρμάκου (φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρείες, αντιπροσωπείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, καθώς και φαρμακευτικές υπηρεσίες του Κράτους).

Στις 20/12/2013 μετετράπη σε ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013) βάσει του άρθρου 6, παρ. 20 του Ν. 3029/2002 μετά από πρωτοβουλία και απόφαση του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ και από γνώμη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Από 01/01/2014 λειτουργεί ως Ταμείο εφάπαξ παροχών ΝΠΙΔ, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης όπως τα Ταμεία εφάπαξ του δημοσίου συστήματος του ΕΤΕΑΕΠ του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή, όπως λειτουργούσε μέχρι 31/12/2013. Η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ δεν άλλαξε την φύση και τη νομική του υπόσταση σχετικά με τις εισφορές και τις παροχές, ούτε τον κοινωνικοασφαλιστικό του χαρακτήρα. Παραμένει νομικό πρόσωπο υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης του Α’ Πυλώνα, όπως είναι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου, τα 4 Ταμεία υποχρεωτικής κοινωνικής επαγγελματικής ασφάλισης (τα οποία ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 4052/2012 με ιδιωτική πρωτοβουλία), καθώς και ο ΕΔΟΕΑΠ (επικουρική σύνταξη και εφάπαξ).

Τονίζουμε ότι τυπικός χαρακτηρισμός του ΤΑΥΦΕ ως Ταμείο Αλληλοβοήθειας ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο που προέρχεται, δεν αλλάζει την υφή και την υπόσταση της  υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του Φαρμάκου από το 1960 μέχρι σήμερα ασφαλίζονται υποχρεωτικά για εφάπαξ παροχή, ακολουθώντας, πέραν των καταστατικών διατάξεων, και όλους τους ασφαλιστικούς νόμους της χώρας έως σήμερα.

Το γεγονός ότι επελέγη η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ με βάση το άρθρο 6 παρ. 20 Ν. 3029/2002 με κρατική πρωτοβουλία (πρόταση του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ) στα πέτρινα χρόνια του Μνημονίου, και που εν προκειμένω διευκόλυνε ώστε να απομειωθεί και το έλλειμμα

του Δημοσίου Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, δεν σημαίνει ότι παύει να ισχύει ο δημόσιος χαρακτήρας του σε ό,τι αφορά τις εισφορές και τις παροχές.  Αντίθετα, το ΤΑΥΦΕ συνιστά φορέα δημόσιας διοίκησης υπό λειτουργική έννοια, γεγονός το οποίο μεταξύ άλλων συνάγεται από τον τρόπο συστάσεώς του, από τον επιδιωκόμενο σκοπό του, από το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί, αλλά ιδίως από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ασφάλισης.  Ο νόμος μετέβαλε μόνον την άσκηση της Διοίκησης, δηλαδή, δόθηκε η διοίκηση στους ίδιους τους ασφαλισμένους με την μορφή κοινωνικής αυτοδιαχείρισης, όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ.

Είναι προφανές ότι ιδιωτικού δικαίου είναι μόνο η διοίκηση και εκεί υπάρχει άμεση δημοκρατία, με εκλογή των οργάνων Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, υψηλού βαθμού εταιρική διακυβέρνηση, με διαρκή έλεγχο και λογοδοσία και εποπτεία από το υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας ουδέποτε κάλεσε το ΔΣ ή τους ασφαλισμένους του ΤΑΥΦΕ προκειμένου να τους ενημερώσει για αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία να μετατρέψει το Ταμείο τους σε ταμείο ιδιωτικής προαιρετικής ασφάλισης και τη μετάπτωσή του στον Β’ πυλώνα.

Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η εφάπαξ παροχή της κοινωνικής υποχρεωτικής ασφάλισης αυθαίρετα εκφυλίζεται και εξισώνεται με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ φορολογείται, σε αντίθεση με ό,τι θα συνεχίσει ισχύει για τα εφάπαξ των δημόσιων Ταμείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΑΥΦΕ στα 10 έτη λειτουργίας του έχει εκπονήσει 13 αναλογιστικές μελέτες δομικού χαρακτήρα με συνδυασμό εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικών δεδομένων και διαχειριστικών μεθόδων με στήριξη καθοριστικά της διαχρονικής βιωσιμότητάς του.  Ήδη το έλλειμμα έχει μειωθεί περίπου κατά 100 εκατ. ευρώ. από την μετατροπή του από 01/01/2014, χωρίς καμία επιπλέον μείωση των παροχών του.

Επιπλέον:

 • Αυξήθηκε η συνολική περιουσία του Ταμείου από 01/01/2014 κατά 480%, φτάνοντας από τα 40 εκατ. ευρώ στα περίπου 200 εκατ. ευρώ.
 • Αυξήθηκαν οι εισπράξεις από εισφορές κατά 53%.
 • Αυξήθηκαν τα έσοδα από ελέγχους κατά 630%.
 • Αυξήθηκαν οι βεβαιώσεις των ανείσπρακτων οφειλών εργοδοτών κατά 326%.
 • Αυξήθηκαν οι καθολικοί έλεγχοι των εργοδοτών κατά 228%.
 • Αυξήθηκε η ασφαλιστική βάση με πάταξη της εισφοροαποφυγής κατά 32,7%.
 • Δημιουργήθηκε Μητρώο οφειλετών από 01/07/2017, μία καινοτόμος λειτουργία παρακολούθησης και είσπραξης των βεβαιωμένων εισφορών και ρυθμίσεων, με ταυτόχρονη ενημέρωση των ίδιων των ασφαλισμένων, στην περίπτωση που οι εταιρείες τους δεν καταβάλλουν τις εισφορές.
 • Δεν έγινε καμία μείωση του εφάπαξ από 01/01/2014, πλην των μειώσεων που προβλέπει ο Ν. 4093/12 για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
 • Δεν αυξήθηκαν οι εισφορές, όπως στο υπόλοιπο δημόσιο σύστημα εφάπαξ παροχών.
 • Μειώθηκε ο χρόνος απονομής των εφάπαξ από τα 1 έως 2,5 έτη, που ήταν το 2014, σε τρεις έως έξι μήνες
 • Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ συνέταξε και έκανε τον έλεγχο για τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2007-2013 που το Ταμείο λειτουργούσε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
 • Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ συνέταξε και έκανε τον έλεγχο για τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014-2022 που το ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ. Δηλαδή, το Ταμείο κάθε χρόνο συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους, ώστε να είναι οικονομικά ενήμερο.
 • Πέρα των καταστατικών υποχρεώσεων, ενισχύθηκε η διαφάνεια στη λειτουργία και η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των ασφαλισμένων.
 • Σχετικά με τις επενδύσεις, εφαρμόζεται αναλογικά το νομικό πλαίσιο των Ταμείων Υποχρεωτικής Κοινωνικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, και ο Ν. 4261/2014, ενώ παράλληλα:
  • Λειτουργεί τριμελής Επενδυτική Επιτροπή, Α) με πρόεδρο τον κ. Π. Αλεξάκη, εγνωσμένου κύρους καθηγητή του ΕΚΠΑ, Β) Αντιπρόεδρο τον κ. Π. Αρτίκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τμήμα Οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων και κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradfordκ, και Γ) μέλος τον κ. Α. Τρικούζα, Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑΥΦΕ, κάτοχο ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποίησης καταλληλότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Εκδόθηκε και εφαρμόζεται Κανονισμός Επενδύσεων.

Επιπλέον, αξίζει να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι το Ταμείο:

 • Δεν έχει, ούτε είχε ποτέ εργοδοτική εισφορά.
 • Δεν έχει, ούτε είχε ποτέ κοινωνικό πόρο.
 • Από 01/01/2014 δεν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, άρα το αναλογιστικό έλλειμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος.
 • Δεν έχει επιχορηγηθεί ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισμό από συστάσεώς του
 • Είναι σωματειακής μορφής στη διαδικασία εκλογής των οργάνων του και μόνον.
 • Ως προς τις εισφορές και τις παροχές για τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους αρμόδια είναι τα Διοικητικά δικαστήρια, όπως συμβαίνει στον Α’ Πυλώνα της υποχρεωτικής ασφάλισης, κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.
 • Έχει 28.000 ενεργούς ασφαλισμένους και αρκετές χιλιάδες ανενεργούς, οι οποίοι στο τέλος του εργασιακού τους βίο θα έρθουν να λάβουν την εφάπαξ παροχή που τους ανήκει.
 • Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ παρέλαβε από το δημόσιο (ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ) το αναλογιστικό έλλειμμα στα 366 εκατ. ευρώ και στα 10 χρόνια λειτουργίας του το έχει μειώσει κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, χωρίς καμία επιπλέον μείωση του εφάπαξ, πλην των προβλεπόμενων στο Ν. 4093/2012.
 • Η ΓΣ των ασφαλισμένων μελών του έχει ήδη επιλέξει από το 2020 οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης NDC, το οποίο έχει κατ’ αρχάς εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και εντός των προσεχών ημερών θα υποβληθούν οι νέες Αναλογιστικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί με επικαιροποιημένα στοιχεία και με βάση τις οποίες ισοσκελίζεται πλήρως το αναλογιστικό έλλειμμα και καταγράφεται για πρώτη φορά αναλογιστικό πλεόνασμα από 01/01/2024, έχοντας συμπεριλάβει την πρόταση των εποπτικών αρχών αναφορικά με τα διαχειριστικά έξοδα.
 • Το ΤΑΥΦΕ δεν είναι ένα Ταμείο ομοιο-επαγγελματικό ή μίας επιχείρησης. Είναι ένα κλαδικό Ταμείο, έχει πανελλαδική διάρθρωση, δηλαδή ένα «μικρό ΙΚΑ», με ασφαλισμένους από τη Νέα Βύσσα έως την Ιεράπετρα και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο, όπου δηλαδή υπάρχει φαρμακείο (συνημ. Πίνακας κατανομής ασφαλισμένων) και ελέγχει 7.000 ενεργούς εργοδότες.  Λειτουργεί από το 1960 ως Ταμείο υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί καθολικό διάδοχο του κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις