Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Ενεργοποίηση πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων – ΚΥΑ με όρους και προϋποθέσεις

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τη ΔΥΠΑ, με στόχο να αξιοποιηθούν έως 12.500 κενές κατοικίες. Οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες που θα προκύψουν θα λάβουν ποσό έως 10.000 ευρώ ως επιδότηση για να καλυφθεί το 40% του συνόλου των δαπανών που μπορεί να προκύψουν για εργασίες και υλικά ανακαίνισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νέα οικία που θα προκύψει να δοθεί προς ενοικίαση από τον ιδιοκτήτη.

Στις παρεμβάσεις που ενσωματώθηκαν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε χθες, είναι ότι δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για την υποβολή αιτήσεων. Επίσης, προβλέπεται χρονική περίοδος έως έξι μήνες για να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ακινήτου, έτσι ώστε να προσφερθεί στη συνέχεια προς ενοικίαση.

Για να λάβουν οι ωφελούμενοι το ποσό της επιδότησης που θα τους αναλογεί θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια με τις εργασίες που έχουν κάνει, αλλά και με τα υλικά που έχουν αξιοποιήσει, για να ανακαινιστεί το ακίνητό τους. Εν συνεχεία, υποχρεώνονται να το νοικιάσουν για τρία χρόνια, το λιγότερο. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, με ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας 50% και άνω.

Οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

*Το ακίνητο που θα ανακαινιστεί δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 100 τ.μ. Επίσης, πρέπει να βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής.

*Για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, οι ιδιοκτήτες κατοικιών πρέπει να έχουν δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Ακόμα, η συνολική ακίνητη περιουσία τους, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 300.000 ευρώ σε αντικειμενική αξία.

*Αποκλείονται από το πρόγραμμα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ενταχθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την υποβολή αίτησης, σε παλαιότερο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης, για οποιοδήποτε από τα ακίνητά τους.

*Το ακίνητο που θα τεθεί προς ανακαίνιση, πρέπει να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένη. Επίσης, πρέπει στο Ε2 που έχει υποβληθεί τα τελευταία τρία έτη, η συγκεκριμένη κατοικία, να αναφέρεται ως κενή.

*Ο ωφελούμενος ιδιοκτήτης, για να λάβει την επιδότηση, θα πρέπει μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων τιμολογίων, να καταθέσει και αντίστοιχο ηλεκτρονικό μισθωτήριο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Άρα θα πρέπει να έχει βρει ενοικιαστές.

*Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ένα ακίνητό του, όχι περισσότερα.

*Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),  για εκείνο που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα. Επίσης, πρέπει να συμπληρώσει το ποσό που εκτιμά ότι θα του στοιχίσει η ανακαίνιση του ακινήτου, συνολικά.

*Η απόφαση πληρωμής της επιδότησης εκδίδεται αυτοματοποιημένα, από ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, μετά την εκμίσθωση του ακίνητου. Εκεί θα αναγράφεται το ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν, αλλά και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στο δικαιούχο.

*Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ έχουν περιθώριο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, για να πιστώσουν το ποσό που αναλογεί στο δικαιούχο.

*Εάν εντός της τριετίας που ορίζει το πρόγραμμα διακοπεί η εκμίσθωση, τότε ο ιδιοκτήτης, έχει χρονικό περιθώριο τριών μηνών, για να πραγματοποιήσει νέα εκμίσθωση. Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να αναρτήσει στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία του νέου ενοικιαστή, με την επισήμανση ότι η χρονική διάρκεια της καινούργιας εκμίσθωσης θα πρέπει να είναι το λιγότερο ίση με το χρονικό διάστημα που απομένει για να συμπληρωθεί η τριετία που ορίζει το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση η ΔΥΠΑ δεσμεύεται να διενεργεί σχετικούς ελέγχους που θα πιστοποιούν όσα έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα.

* Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε νέα εκμίσθωση, σύμφωνα με την παρούσα, έως δύο επιπλέον φορές, σε περίπτωση διακοπής της αρχικής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ως επιλέξιμες δαπάνες, που μπορούν να αξιοποιηθούν και να υποβληθούν στο Πρόγραμμα για να δοθεί η ανάλογη επιδότηση, θεωρούνται οι εξής:

Α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Τέτοιου είδους εργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων και αντικατάσταση δαπέδων. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η αντικατάσταση ή η επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση ή η επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών, καθώς και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις ανωτέρω εργασίες.

Επιπρόσθετα, μπορούν να συμπεριληφθούν οι εξής κατηγορίες δαπανών:

  • Δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής.
  • Οι δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών ή εγκρίσεων, ή εκπόνησης μελετών, ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που είναι απαραίτητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να υλοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, γι’ αυτή τη διαδικασία ορίζεται στα 700 ευρώ.

Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο ιδιοκτήτης – δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές, μπορούν να περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών.

Το ποσό  της επιδότησης που θα εκταμιευθεί στο δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής που μπορεί να έλαβε, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις