ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ υπ’ αρ. 3259/Β/20-12-2013), ιδρύθηκε εκ μετατροπής του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ “Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)” το “ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΝΠΙΔ)” υποχρεωτικής ασφάλισης και με δ.τ. “ΤΑΥΦΕ”.

Στο Ταμείο μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ “Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)”, ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα ίδια πρόσωπα, οι εισφορές παραμένουν οι ίδιες για τους ασφαλισμένους (παλαιοί 2% – νέοι 4%) και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Καταβάλλονται στον ίδιο λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα και με την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι από 01.03.2014 οι εισφορές κατατίθενται υποχρεωτικά στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό (040/546699-75), ως εξής:

  1. Η κατάσταση ασφαλίστρων (έντυπο 1) όπως μέχρι σήμερα.
  2. Η κωδικοποίηση καταβολών – ενημερωτικό έντυπο πληρωμής μηνιαίων εισφορών -σύστημα Σ.Ε.Ν.Ο.Π. TRN-4380 (έντυπο 2) –ΝΕΟ.

Τα παραπάνω έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.tayfe.gr

Η Π.Δ.Ε

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις