ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΦΕ

 

Τ Α Μ Ε Ι Ο

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα,    14/11/2014

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Τ.Α.Υ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ.

Αρ. Πρωτ.:  3395

Καθολικός διάδοχος

 

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.

 

ΕΔΡΑ:  Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα

 

Γραφείο: Διοικητικού

 

Τηλ.: 210-5289514

 

Fax: 210-5289584

 

E-mail: grammateia@tayfe.gr

 

EKΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014

Προϋποθέσεις και κωλύματα για τους υποψηφίους και τους εκλογείς

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ

 

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή  έχουν όσοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις σύμφωνα και με το άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού του Ταμείου:

α)  Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη ασφάλισης στο Ταμείο για το ΔΣ και δέκα (10) έτη ασφάλισης στο Ταμείο για την Ελεγκτική Επιτροπή,

β) Όσοι δεν τελούν σε οποιαδήποτε οικονομική ή επαγγελματική εξάρτηση από το Ταμείο,

γ) Όσοι έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας τους,

δ) Όσοι δεν έχουν παραπεμφθεί με οριστικό βούλευμα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση,

ε)  Όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι όσοι έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους στο Ταμείο επί ένα συνεχές έτος, υπολογιζόμενο δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών και πίσω.

στ) Όσοι έχουν ενεργό εργασιακό/ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο. Αποκλειστικά κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, λόγω έλλειψης καταχώρησης των εισφορών των ασφαλισμένων από τον τ. τομέα ΠΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΑΠΙΤ, θεωρούνται ενεργοί ασφαλισμένοι όσοι έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/12/2013 έως 31/08/2014.

Οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να υποβάλλουν στα αρμόδια όργανα του Ταμείου (Δ/ντή και Προϊστάμενο Διοικητικού) τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία υποχρεωτικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Για λόγους διαφάνειας και προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και να μην επηρεάζεται η σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων από άδηλα και ασταθή γεγονότα, πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Ως εκ τούτου, είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ η ιδιότητα του εκλεγμένου και διορισμένου μέλους του ΔΣ και τη Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΕΑΥΦΕ. Επίσης, είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του υποψηφίου για το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ με την ιδιότητα του υποψηφίου για το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΕΑΥΦΕ.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Δικαίωμα του εκλέγειν το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν τα ασφαλισμένα μέλη, τα οποία έχουν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)  Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ασφάλισης στο Ταμείο,

β)  Όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.  Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι όσοι έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους στο Ταμείο επί ένα συνεχές έτος, υπολογιζόμενο δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών και πίσω.

γ) Όσοι έχουν ενεργό εργασιακό/ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο. Αποκλειστικά κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, λόγω έλλειψης καταχώρησης των εισφορών των ασφαλισμένων από τον τ. τομέα ΠΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΑΠΙΤ, θεωρούνται ενεργοί ασφαλισμένοι όσοι έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/12/2013 έως 31/08/2014.

 

  1. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα 17/11/2014 και ώρα 16:00

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις