ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 3ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ)

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ, αφού έλαβε υπ’ όψιν την υπ’ αρ. Φ. 30123/21364/332 ΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 669/30-10-2014), τα άρθρα 20 & 21 του Καταστατικού, το κεφάλαιο 5 του ΕΚΛ, τις θέσεις που εκφράστηκαν και την απόφαση της Γ΄ Γενικής Συνέλευσης, (που πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2014 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τού Ταμείου και την οικονομική διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των δικαιούχων προσώπων, αποφάσισε ομόφωνα:

Η 3η Γενική Συνέλευση να συνεχισθεί την 1/12/2014, ανεξαρτήτως απαρτίας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 
1. Γενική Ενημέρωση για το ΤΑΥΦΕ
                 Α) Πεπραγμένα ΠΔΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου
                 Β) Προγραμματικοί στόχοι και άξονες 2015-2017
         2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014     

στην αίθουσα του Βουλευτικού στην Πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου στις 08:30 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, τότε σύμφωνα με το κεφ. 4.1.2, παρ.3 του ΕΚΛ, «…το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κλήρωση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών τους μεταξύ των ασφαλισμένων μελών, η οποία διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου.».

Η περαίωση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει υποχρεωτικά μέχρι τις 10:30π.μ., δεδομένου ότι η Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να βρίσκεται αυθημερόν στην έδρα του Ταμείου (Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα), ούτως ώστε να αρχίσει η εκλογική διαδικασία στις 13:00μ.μ.

    Η Πρόεδρος                      Ο Αντιπρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
             ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ             

Η Πρόσκληση σε pdf               

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις