ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                         Τ Α Μ Ε Ι Ο
         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                       Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               
                  Τ.Α.Υ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ.                                                       Αρ. Πρωτ.:   1098
                    Καθολικός διάδοχος
  του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.
——————————————————————————————————————————————
Έδρα:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα
Τμήμα:  ΔΙιοικητικού
Τηλ.: 210-5248526
Fax: 210-5240883

Θέμα : Πρόσκληση στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016
των Ασφαλισμένων στο ΤΑΥΦΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΦΕ με την υπ’ αρ. 683/100/20-1-2016 απόφασή του ενέκρινε τη σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 27/2/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ταμείου, Μάρνη 22 Αθήνα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.   Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2014-2015
2.   Προϋπολογισμός 2016
3.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτών Ελεγκτών
4.   Αναλογιστική Έκθεση
5.   Έκθεση Επενδυτικής Επιτροπής
6.   Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου των ετών 2005 έως 30/9/2008
7.   Άξονες δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
      α) Προστασία του κύρους και της προσωπικότητας του Νομικού Προσώπου ΤΑΥΦΕ
      β.1) Εκκρεμότητες παρελθόντων ετών
      β.2) Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις
      γ) Καταστατικό – Κανονισμοί
      δ) Οργανωτική λειτουργικότητα – Δομή του Ταμείου
      ε) Μητρώο Ασφαλισμένων/Εργοδοτών, Έσοδα/Εισφορές
      στ) Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
8.   Ειδικά θέματα:
      α) Οργανωτική και Λειτουργική δομή – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
      β) Ενημέρωση για την Ασφάλιση και τις Παροχές του Ταμείου
      γ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2016-2020
9.   Ερωτήσεις/Απαντήσεις/Διευκρινίσεις
10. Συμπεράσματα/Αποφάσεις/Ψηφοφορίες

Βάσει του άρθρου 21, παρ. 2α του Καταστατικού «Στην πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους…»

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο


          Η Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ρετσινά Κωνσταντίνα                Νικόλαος Μάινας

 Η Ανακοίνωση σε pdf

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις