Πρόσκληση στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΦΕ με την υπ’ αρ. 683α/100/20-1-2016 απόφασή του συγκάλεσε την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 27/2/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ταμείου, Μάρνη 22 Αθήνα, όπου δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία. (άρθρο 21, παρ. 2α)

Με την υπ’ αρ. 683β/100/20-1-2016 απόφασή του, αποφάσισε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα συγκληθεί η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αλεξανδρούπολη, την Κυριακή 6/3/2016 και ώρα 09:30 στο ξενοδοχείο Astir Egnatia, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Βάσει του άρθρου 21, παρ. 2α του Καταστατικού: «Στη δεύτερη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/20 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους.»
Με την υπ’ αρ. 683γ/100/20-1-2016 απόφασή του, αποφάσισε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας και στη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο και την ίδια μέρα μετά την πάροδο μισής ώρας, ήτοι 10:00 με όσα μέλη είναι παρόντα, βάσει του Καταστατικού, άρθρο 21, παρ. 2α. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παραμένουν ίδια.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2014-2015
2. Προϋπολογισμός 2016
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτών Ελεγκτών
4. Αναλογιστική Έκθεση
5. Έκθεση Επενδυτικής Επιτροπής
6. Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου των ετών 2005 έως 30/9/2008
7. Άξονες δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
α) Προστασία του κύρους και της προσωπικότητας του Νομικού Προσώπου ΤΑΥΦΕ
β.1) Εκκρεμότητες παρελθόντων ετών
β.2) Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις
γ) Καταστατικό – Κανονισμοί
δ) Οργανωτική λειτουργικότητα – Δομή του Ταμείου
ε) Μητρώο Ασφαλισμένων/Εργοδοτών, Έσοδα/Εισφορές
στ) Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
8. Ειδικά θέματα:
α) Οργανωτική και Λειτουργική δομή – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
β) Ενημέρωση για την Ασφάλιση και τις Παροχές του Ταμείου
γ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2016-2020
9. Ερωτήσεις/Απαντήσεις/Διευκρινίσεις
10. Συμπεράσματα/Αποφάσεις/Ψηφοφορίες

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Η Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
Ρετσινά Κωνσταντίνα           Μάινας Νικόλαος

pdf Η Ανακοίνωση

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις