ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Σ. 06-03-2016

Με επιτυχία διεξήχθη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ).

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε, σύμφωνα με το Καταστατικό, την Ημερήσια Διάταξη, τις εισηγήσεις των θεμάτων και τις τοποθετήσεις των μελών της και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε ομόφωνα:
1. Την έκθεση πεπραγμένων της ΠΔΕ και του ΔΣ, τον Απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου των ετών 2014-2015, τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και την απαλλαγή των μελών τους από κάθε τυχόν ευθύνη
2. Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Την Αναλογιστική μελέτη του Ταμείου
4. Ότι το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο, το μητρώο ασφαλισμένων και εργοδοτών του πρώην ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ αφορά στους ίδιους ασφαλισμένους και εργοδότες και ήταν κοινό και για τους δύο κλάδους (Σύνταξης & Πρόνοιας), παραμένει κοινό μέχρι σήμερα και η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι άμεση, ισότιμη και απρόσκοπτη
5. Την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και τους επενδυτικούς στόχους
6. Τους Ισολογισμούς και την Έκθεση Ελέγχου παρελθόντων ετών
7. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2016-2020 του Ταμείου
8. Τη νέα Οργανωτική δομή του Ταμείου
9. Τις προσαρμογές, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Καταστατικού και των Κανονισμών τού Ταμείου
10. Την εκπόνηση μελέτης ειδικού σκοπού για:
Α. Την αποθεματοποίηση του αναλογιστικού ελλείματος σε βάθος 30ετίας
Β. Την επιλογή οικονομικού συστήματος
Γ. Τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ
11. Κάθε ενέργεια για την προστασία της προσωπικότητας και του κύρους του ΤΑΥΦΕ
12. Τις δέουσες ενέργειες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του Ταμείου, όπως αποτυπώνονται στον Ισολογισμό και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 30/09/2008
13. Το κόστος των εκκρεμοτήτων και των υποχρεώσεων των παρελθόντων ετών
14. Την δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
15. Την δημιουργία Αυτοτελούς & Ανεξάρτητου Μητρώου Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ταμείου
16. Την ΑΥΤΟΝΟΜΗ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ πορεία του ΤΑΥΦΕ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, μια σημαντική καινοτομία, τη διεύρυνση Ασφαλιστικών Κινδύνων στους τομείς:
Α. Της υγείας (ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη)
Β. Των παιδικών κατασκηνώσεων
Γ. Της ανεργίας (ενίσχυση της αλληλεγγύης προς τους ασφαλισμένους ανέργους)
Για τη σημαντική αυτή καινοτομία εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί σε σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού, μετά από επαφή με την Πολιτεία, τους εργοδοτικούς φορείς και τα συνδικάτα, ώστε να αρχίσει ένας ζωντανός διάλογος για να διαμορφώσουμε το Ταμείο του μέλλοντος το οποίο θα πρέπει να στηρίζει:
• Την Αλληλεγγύη των γενεών
• Τους σημερινούς ασφαλισμένους
• Τη διαχρονική βιωσιμότητά του
και να κρατά ζωντανή την ελπίδα να πάρει αξιοπρεπές εφάπαξ και η νέα γενιά!

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Στάθης Ασπιώτης                                       Ευθύμης Μακρογιάννης
Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου               Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Ν. Έβρου                                            Ν. Καβάλας
Πρόεδρος ΣΙΕ Θράκης                              Αντιπρόεδρος ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ

Το Μέλος

Κωνσταντίνα Βίτσα
Αντιπρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Έβρου
Πρόεδρος Σωματείου Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Έβρου

 Το Δελτίο Τύπου σε pdf

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις