Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ

                            Τ Α Μ Ε Ι Ο

         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                          Αθήνα, 20/03/2023

            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                 

                  Τ.Α.Υ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ.                                                         Αρ. Πρωτ.: 3388    

                     Καθολικός διάδοχος

  του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.



ΕΔΡΑ:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα                                                                       

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τηλ.: 210-5248562

Fax: 210-5240883                                                                    

E-mail: grammateia@tayfe.gr                                                               

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΦΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023

Στο ξενοδοχείο Divani Caravel και μέσω live streaming

Διεξήχθη με πολύ μεγάλη επιτυχία η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και μέσω live streaming.  Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους πανελλαδικά να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν για όλα τα σημαντικά και ουσιώδη ζητήματα του Ταμείου.

Εννέα (9) χρόνια λειτουργίας του Ταμείου ως ΝΠΙΔ, φαίνεται πως πετυχαίνει η κοινωνική αυτοδιαχείριση και, παρά τη δυσκολία των τριών (3) τελευταίων ετών εν μέσω της πανδημίας του covid-19, του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης (καίτοι τα δυόμιση τελευταία χρόνια λειτουργούσε με τηλεργασία από 30 – 70%).

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ:

 • Η δημοκρατική λειτουργία του νέου Ταμείου και των οργάνων.
 • Η διαφάνεια και η εταιρική διακυβέρνηση στις αποφάσεις και τις δομές.
 • Η απευθείας ενημέρωση των ασφαλισμένων με newsletters και ενημερωτικές εκπομπές μέσω του διαδικτυακού καναλιού του Ταμείου στο YouTube.

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ:

 • Συντάξαμε τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2007 – 31/12/2013, που το Ταμείο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ.
 • Συντάξαμε τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014 – 2021, που το Ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ.
 • Εκπονήσαμε από το 2014 που λειτουργεί ως ΝΠΙΔ έντεκα (11) Αναλογιστικές Μελέτες, ενώ το Ταμείο, όσο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ από το 1960, είχε εκπονήσει μια (1) Αναλογιστική Μελέτη το 1999 και μια (1) το 2012, προκειμένου να μετατραπεί σε ΝΠΙΔ (ιδρυτική μελέτη).
 • Μειώσαμε το Αναλογιστικό έλλειμμα από 348 εκατ. ευρώ το 2012 (Α.Μ ιδρυτική), σε 266 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η επιβάρυνση των υποχρεώσεων των ανενεργών ασφαλισμένων (περίπου 48 εκατ.ευρώ), που μέχρι πρότινος δεν είχαν ληφθεί ποτέ υπ’ όψιν.
  • Με το προτεινόμενο νέο οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), το αναλογιστικό έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει στα 39 εκατ. ευρώ, εάν εισπραχθούν οι απαιτήσεις που οφείλονται ή στα 79 εκατ. ευρώ, χωρίς την είσπραξη αυτών.
 • Δημιουργήσαμε αυτοτελές μητρώο εργοδοτών και ασφαλισμένων από 01/07/2016.
 • Δημιουργήσαμε μητρώο οφειλετών από 01/07/2017 (καινοτόμος λειτουργία παρακολούθησης και είσπραξης των βεβαιωμένων εισφορών και ρυθμίσεων).
 • Καθιερώσαμε από 01/02/2021 την ταυτότητα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Δεν προέβημεν σε καμία μείωση του εφάπαξ, πλην των μειώσεων που προβλέπει ο ν. 4093/2012 για τους παλαιούς ασφαλισμένους (63,91%), καίτοι όλες οι αναλογιστικές μελέτες, από το 2013 μέχρι σήμερα προβλέπουν επιπλέον μείωση κατά 30% περίπου και για τους νέους ασφαλισμένους και για τους παλαιούς ή αύξηση των εισφορών κατά 40% περίπου και στις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων.
 • Μείωσαμε τον χρόνο απονομής εφάπαξ από 1 – 1,5 χρόνο σε 3-6 μήνες.
 • Αυξήσαμε τον μέσο ετήσιο ρυθμό χορήγησης εφάπαξ κατά 26,6% (ήτοι από 259 μ.ό. ετησίως σε 328 μ.ό. ετησίως).
 • Εκπονήσαμε μελέτη περίπτωσης (case study) αναφορικά με ελέγχους χρόνου ασφάλισης. Σε κάθε 100 αιτήσεις για χορήγηση εφάπαξ το 38% παρουσιάζει πρόβλημα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.  Ως αποτέλεσμα, για κάθε έτος ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί εισφορές το ποσοστό μείωσης της παροχής θα ανέρχεται σε 2,33% στους παλαιούς ασφαλισμένους και 2,86% στους νέους ασφαλισμένους.  Επισημαίνεται πόσο αναγκαίος είναι ο προληπτικός έλεγχος καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες, προκειμένου να μην παραγράφεται η υποχρέωση και απομειώνεται ως ανωτέρω η παροχή των ασφαλισμένων.
 • Αυξήσαμε τη συνολική περιουσία του Ταμείου κατά 320% (από 41,623 εκατ. ευρώ το 2014 σε 174 εκατ. ευρώ το 2022). Το έτος 2022 το ΤΑΥΦΕ είχε τη μικρότερη λογιστική αποτίμηση των αποθεματικών του, ήτοι -3,63%.  Κατά αντιστοιχία χαρτοφυλακίου την ίδια χρονική περίοδο η αμέσως επόμενη καλύτερη λογιστική αποτίμηση είναι της ΑΕΔΑΚ ασφαλιστικών οργανισμών -3,69%. Σημειώνεται η σπουδαιότητα της επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών με σταθμισμένη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου σε ασταθές ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.
 • Αυξήσαμε τις εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές και πράξεις καταλογισμού κατά 53,3% (από 15 εκατ. ευρώ το 2014, σε 23 εκατ. ευρώ το 2022).
  • Αυξήσαμε τα έσοδα από ελέγχους (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ & ΠΕΤΥ) κατά 630% (από 90 χιλ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως μέχρι το 2013, σε 567 χιλ. ευρώ, κατά μέσο όρο ετησίως μέχρι το 2022).
  • Αυξήσαμε κατά 532,11% τις βεβαιώσεις ανείσπρακτων οφειλών εργοδοτών
  • Αυξήσαμε κατά 607,81% τις εισπράξεις οφειλών εργοδοτών.
  • Αυξήσαμε κατά 294,08% τους καθολικούς ελέγχους εργοδοτών
 • Αυξήσαμε την ασφαλιστική βάση κατά 32,66% (ήτοι από 20.759 ασφαλισμένους το 2013, σε 27.540 ασφαλισμένους το 2022).

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ:

 • Ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και τη μετάβαση σε ψηφιακό περιβάλλον με αυτοματοποιημένες λειτουργίες και έκδοση ηλεκτρονικού εφάπαξ.
 • Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης με ταυτόχρονη μείωση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαποφυγής και της υπασφάλισης.
 • Δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων περιφερειακών κέντρων ελέγχων.
 • Μετάβαση σε νέο οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλοποίησης (NDC) με τη συμμετοχή στο έλλειμμα όλων των ηλικιακών ομάδων: παλαιοί ασφαλισμένοι πριν το 1992, νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993 και νέο-εισερχόμενοι σε περιβάλλον νέου οικονομικού συστήματος (NDC).
 • Εκσυγχρονισμό του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας στο νέο οικονομικό σύστημα (NDC) και σε ψηφιακό περιβάλλον.
 • Επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών με σταθμισμένη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου σε ένα ασταθές ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η ΓΣ ενέκρινε και έκανε δεκτές ομόφωνα όλες τις αποφάσεις της Διοίκησης και των εντεταλμένων οργάνων του Ταμείου, όλες τις εισηγήσεις τους στην ΓΣ, καθώς και τις προτάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Η εξέλιξη αυτή μας γεμίζει κουράγιο, δύναμη  και ευθύνη να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα της κοινωνικής αυτοδιαχείρισης προς όφελος των ασφαλισμένων μελών μας!

(Σ.Σ θα επακολουθήσει αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο για την ενδελεχή ενημέρωση των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των φορέων).

Γραφείο Επαφών & Επικοινωνιών

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις