Καλλυντικά: Νέος Ευρωπαϊκός νόμος οδηγεί σε ανακλήσεις προϊόντων

Δυνάμει του νέου Κανονισμού 2023/1490  που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεσμευτικός προς όλα τα μέρη του, 31 ουσίες ταξινομούνται πλέον ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Αυτό συνεπάγεται ότι απαγορεύεται πλέον να περιέχονται στις συνθέσεις καλλυντικών προϊόντων.

Ενδεικτικά, μερικές από τις ουσίες αυτές είναι: βρωμιούχο αμμώνιο, διοξείδιο του τελλουρίου, μεταβορικό βάριο, βουτυλοφαινόλη, σουλφονυλοδιφαινόλη, δισφαινόλη, βενζοφαινόνη, κινοκλαμίνη, υπερφθοροεπτανικό οξύ, βενταζόνη, θεοφυλλίνη, εκχύλισμα αζαδιράχτας, κουμένιο, ακεταμιπρίδη, πενδιμεθαλίνη κ.ά.

Ο εν λόγω κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2023, γεγονός που συνεπάγεται την αναγκαία ανάκληση προϊόντων, στην περίπτωση που περιέχουν κάποια από τα παραπάνω συστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά σχετικές διαδικασίες για προϊόντα που περιέχουν βενζοφαινόνη, με τις εταιρείες να συμμορφώνονται με το νόμο.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις