ΤΑΥΦΕ: Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 01/01/2024

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του Καταστατικού του ΤΑΥΦΕ (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013) οι αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών είναι οι αποδοχές με βάση τις οποίες το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, υπολογίζει τις εισφορές της κύριας ασφάλισης.

Με βάση το Άρθρο 1 «Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών» της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/3201/16-01-2024 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 410/Β/22-01-2024):

«Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,53 ευρώ.».

Με βάση το Άρθρο 7 «Έναρξη ισχύος»: «Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024.».

Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς του ασφαλισμένου διαμορφώνεται από 01/01/2024 στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (7.373,53 €).

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τις καταβαλλόμενες στο Ταμείο μας εισφορές από 01/01/2024 και εφεξής.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΥΦΕ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-26-01-2024

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις