ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

                                     Τ Α Μ Ε Ι Ο                                                   

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                Αθήνα, 14/05/2014

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                        Αριθ. πρωτ.   1045

                       Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.                                                 

                       Καθολικός διάδοχος

       του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.               

Τμήμα: Διοικητικού

ΕΔΡΑ: Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα

Τηλ.: 210-5289502

Fax: 210-5289551

                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΦΕ στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει όσους ασφαλισμένους είχαν διακόψει την εργασία τους και είχαν καταθέσει αίτηση επιστροφής εισφορών στο τ. ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ – ΝΠΔΔ έως τις 19/12/2013 και στο πλαίσιο της διαφάνειας, της νομιμότητας και της διασφάλισης των αποθεματικών του Ταμείου και αφού έλαβε υπόψη όλο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (το Καταστατικό του ΤΕΑΥΦΕ –ΝΠΔΔ, το Καταστατικό του ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, το Ν. 4242/2014, την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.8206/318/ 11-04-2014 απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε σχετικά ερωτήματα του ΤΑΠΙΤ) και μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου, αποφάσισε ομόφωνα:

Η επιστροφή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά το χρόνο συνταξιοδότησης και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου και την κείμενη νομοθεσία.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις