ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΑΥΦΕ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                        Τ Α Μ Ε Ι Ο

         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                       Αθήνα,   03/11/2014

           ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               

                Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.                                                       Αρ. Πρωτ.: 3251       

                   Καθολικός διάδοχος

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.



ΕΔΡΑ: Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα

Γραφείο: Διοικητικού

Τηλ.: 210-5289514

Fax: 210-5289584

E-mail: grammateia@tayfe.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014

και ενημέρωση για τις υποψηφιότητες

 

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ με την υπ’ αρ. 206/30/31-10-2014 απόφασή της, προκήρυξε τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του Ταμείου (Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα).

Ως τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τα παραπάνω όργανα ορίζεται η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα υποψηφιοτήτων από την ιστοσελίδα (www.tayfe.gr) ή από το αρμόδιο τμήμα Διοικητικού του Ταμείου. Υπεύθυνοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την παροχή πληροφοριών είναι οι κ.κ. Οικονόμου Μαρία και Μαυραντζά Έλενα (τηλ. 210-5289550 και 2105289563, fax: 210-5289584, 210-5289551, email: grammateia@tayfe.gr).

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στην έδρα του Ταμείου, είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένες και υπογεγραμμένες) στο mail: grammateia@tayfe.gr, είτε με fax στα: 210-5289584, 210-5289551.

Οι γενικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα για την εκλογή στο ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή περιγράφονται στο Καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 22, παρ. 4) και εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκριθεί από το εποπτεύον Υπουργείο. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη επέλθει, θα σας ενημερώσουμε άμεσα και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.tayfe.gr.

                                                                           Για την ΠΔΕ

Η Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνα Ρετσινά                                                                         Ευθύμιος Μακρογιάννης

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις