ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                  Τ Α Μ Ε Ι Ο

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                      Αθήνα,   12/11/2014

               ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                           

                       Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.                                                  Αριθ.πρωτ. 3345

                         Καθολικός διάδοχος

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.               



ΕΔΡΑ: Χαλκοκονδύλη 56 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

Γραφείο: Διοικητικού

Τηλέφωνο: 210-52.89.514, 550, 555, 563                                                     

Fax: 210-52.89.584, 551

E-mail: grammateia@tayfe.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ

 

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ, λόγω μη απαρτίας στην Πρώτη Γενική Συνέλευση, με την υπ’ αρ. 230/33/12-11-2014 απόφασή της, συγκαλεί τη Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/11/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, 10678 Αθήνα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Γενική Ενημέρωση για το ΤΑΥΦΕ

Α) Πεπραγμένα ΠΔΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου

Β) Προγραμματικοί στόχοι και άξονες 2015-2017

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα συγκληθεί Τρίτη Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα, στο ίδιο μέρος και ώρα 19:30 με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, η οποία θα διεξαχθεί ανεξαρτήτως απαρτίας, βάσει του άρθρου 21, παρ. 2, εδ. 3 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που και στην 3η Γενική Συνέλευση δεν καταστεί εφικτή η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ασφαλισμένων μελών για την ανάδειξη των τακτικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, βάσει του άρθρου 4.1.2. (Αρχαιρεσίες), παρ. 3, εδ. β΄ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου.

Βάσει του άρθρου 20, παρ. 6 του Καταστατικού «Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.».

Για την ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ

Η Πρόεδρος                                       Ο Αντιπρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνα Ρετσινά                     Νικόλαος Μάινας                  Ευθύμιος Μακρογιάννης

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις