ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η Εφορευτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ αποφάσισε τη Δευτέρα 01/12/2014 να κάνει δεκτό το αίτημα των ασφαλισμένων, οι οποίοι, σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει ακόμη το ψηφοδέλτιο και τους φακέλους της επιστολικής ψήφου, μπορούν να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayfe.gr το ψηφοδέλτιο σε λευκό χαρτί Α4.  Στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετήσουν σε ένα λευκό φάκελο το ψηφοδέλτιο και να τοποθετήσουν αυτόν τον φάκελο σε έναν μεγαλύτερο φάκελο, που θα περιέχει την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και θα αναγράφουν το εξής κείμενο: “Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΑΥΦΕ και εσωκλείω το ψηφοδέλτιό μου.”.  Στην υπεύθυνη δήλωση θα θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή ΚΕΠ.  Στο μεγάλο φάκελο θα αναγράφεται η εξής διεύθυνση:   

“Για τις εκλογές του ΤΑΥΦΕ

Χαλκοκονδύλη 56

10432 – Αθήνα

5ος όροφος”

Ο παραπάνω φάκελος θα πρέπει να έχει χρονολογική σήμανση ταχυδρομείου ή εταιρείας currierέως και τις 03/12/2014.

Την ίδια διαδικασία με την υπεύθυνη δήλωση και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής μπορούν να ακολουθήσουν όσοι ασφαλισμένοι το επιθυμούν ή εφ’ όσον το ΚΕΠ δεν βεβαιώνει στον εξωτερικό φάκελο το γνήσιο της υπογραφής.

Η Εφορευτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ

Η Ανακοίνωση σε pdf

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις