Έλεγχοι σε ωράριο, υπερεργασία και υπερωρίες από το ΣΕΠΕ λόγω Ψηφιακής Κάρτας

Απασχόληση, υπερεργασία, υπερωρίες, μετατροπές συμβάσεων και μεταβολές ως προς το ωράριο. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που θα εστιάζουν εφεξής οι έλεγχοι που θα πραγματοποιεί το ΣΕΠΕ,  αξιοποιώντας το νέο μοντέλο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ήδη, από την 1η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς ξεκινάει επίσημα η ψηφιακή δήλωση των αδειών. Ειδικά για τον συγκεκριμένο μήνα θα δοθεί η δυνατότητα να γίνονται υποβολές σε όλη την διάρκειά του και όχι μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου, όπως ορίζει ο νόμος. Πάντως, το βιβλίο αδειών, συνεχίζει να υπάρχει ως υποχρέωση. Επίσης, διατηρείται και η υποβολή των υπερωριών, μέσω του εντύπου Ε8.

Ειδικά ως προς την υπερεργασία, ο ΣΕΠΕ θα ζητάει στοιχεία για να διαπιστώνεται αν έχει γίνει η πληρωμή της.

Το σκέλος της διευκόλυνσης των ελέγχων τονίστηκε ιδιαίτερα σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ).

Τα σημεία που επισήμαναν στις παρεμβάσεις τους, τόσο ο Διοικητής του ΣΕΠΕ, Γιώργος Τζιλιβάκης, όσο και η Αλεξάνδρα Μπρούμου, διευθύντρια προγραμματισμού και συντονισμού επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής, είναι τα ακόλουθα:

 

1.Όταν απουσιάζει η σήμανση έναρξης ή λήξης στο σύστημα της κάρτας, τότε αξιοποιείται το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο. Ωστόσο σε περιπτώσεις συστηματικών τέτοιων παραλείψεων, γίνεται επιτόπιος έλεγχος και ζητούνται εξηγήσεις.

 1. Αν ο εργαζόμενος αρνείται να χτυπήσει την κάρτα, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προχωρήσει από συστάσεις, μέχρι και λήψη μέτρων.
 2. Συνεχίζουν να υπάρχουν ως υποχρέωση τόσο το βιβλίο αδειών όσο και το Ε11, ωστόσο τείνουν πιθανώς στο μέλλον προς κατάργηση.
 3. Σε τυχόν έκτακτες αλλαγές απασχόλησης θα δηλώνεται πάντα εμπρόθεσμα πριν τη μεταβολή και την έναρξη της διαδικασίας.
 4. Σε περίπτωση υπερεργασίας θα ζητούνται στοιχεία για το αν έχει γίνει πληρωμή της υπερεργασίας.
 5. Θα συνεχιστεί η υποχρέωση του Ε8 για την υποβολή των υπερωριών.
 6. Για ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να γίνει υποβολή της λήξης της σύμβασης με το έντυπο Ε7 και στη συνέχεια υποβολή του Ε3 και νέας δήλωσης της ορισμένου χρόνου σύμβασης με το Ε7.
 7. Για μετατροπή μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ορθό είναι να μην υποβάλλεται λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου Ε7 και να συνεχίζεται η σύμβαση ως αορίστου χρόνου.
 8. Για ετεροχρονισμένη δυνατότητα υποβολής της μεταβολής του ωραρίου των οδηγών, για οχήματα που υποχρεούνται να έχουν ταχογράφο, έχει διαπιστωθεί αδυναμία που δεν καλύπτεται τεχνικά αυτή την στιγμή.
 9. Η Επιθεώρηση Εργασίας θα έχει την δυνατότητα να κάνει ελέγχους ανατρέχοντας και στο παρελθόν.
 10. Το χτύπημα της κάρτας στην ευέλικτη προσέλευση, πριν την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου δεν επιτρέπεται. Το «χτύπημα» έπεται της έναρξης του ωραρίου και παρατείνει αντίστοιχα τη λήξη του ωραρίου.
 11. Θέματα μικρών αποκλίσεων στη σήμανση κάρτας, που οφείλονται σε μαζική προσέλευση εργαζομένων για ανάληψη της εργασίας (σε κλάδους π.χ. όπως στη βιομηχανία) θα αντιμετωπιστούν μέσω της προμήθειας, από τους εργοδότες, περισσότερων συσκευών Εργάνη card scanner.
 12. Θα πρέπει η ώρα σήμανσης της κάρτας να συμφωνεί με τη δηλωμένη ώρα έναρξης εργασίας και να καταγράφεται στην κάρτα ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Αν ο εργαζόμενος έρθει λίγο νωρίτερα από την ώρα ανάληψης εργασίας, η σήμανση της κάρτας θα γίνει την ώρα έναρξης της απασχόλησης, όπως έχει δηλωθεί στην οργάνωση το χρόνου εργασίας. Κατά τον χρόνο αυτό και μέχρι την σήμανση της κάρτας ο εργαζόμενος δεν πρέπει να απασχολείται. Διευκρινίζεται ότι, σαν χρόνος εργασίας θεωρείται αποκλειστικά η διεξαγωγή της εργασίας που έχει ανατεθεί στον κάθε εργαζόμενο και όχι ο εύλογος χρόνος προετοιμασίας του, είτε κατά τη μετάβαση, είτε κατά την αποχώρησή του.
 13. Υπάρχει δεκαετής υποχρέωση τήρησης των στοιχείων και ο τρόπος θα είναι οποιαδήποτε νόμιμη μορφή.
 14. Η υποχρέωση υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού δεν έχει καταργηθεί.
 15. Πέραν των θεσμοθετημένων στο Νόμο αδειών, οποιαδήποτε άδεια προβλέπεται από ατομική σύμβαση, συλλογική σύμβαση εργασίας, απορρέει από κανονισμό ή δημοσιευμένη πολιτική της επιχείρησης, μπορεί να δηλώνεται ως «άλλη άδεια» ή “ωρωάδεια” στο σύστημα αδειών του Εργάνη.
 16. Για έκτακτη απασχόληση 6ης ημέρας σε δηλωμένο 5ήμερο ωράριο, υπάρχει υποχρέωση αμοιβής με προσαύξηση 30%, ωστόσο ο νομοθέτης απαγορεύει την απασχόληση για προστασία της ανάπαυσης του εργαζομένου. Η δήλωση της 6ης ημέρας στο ΠΣ Εργάνη, δεν νομιμοποιεί την απασχόληση. Αν, ωστόσο, υπάρχει συμφωνία του εργαζομένου και σχετικός όρος στην ατομική σύμβαση, για 6ήμερη απασχόληση (όταν παρίσταται ανάγκη), να απασχολείται δηλαδή 6 ημέρες την εβδομάδα με 6,40 ώρες ημερησίως, ώστε να εξασφαλίζεται και πάλι η 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση, τότε νόμιμα καλύπτεται η εργασία της 6ης ημέρας. Στην περίπτωση, αυτή πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την έναρξη της εβδομάδας εφαρμογής 6ήμερης απασχόλησης. Επίσης, ένας άλλος τρόπος νόμιμης απασχόλησης π.χ. εργασία το Σάββατο στην 5ήμερη απασχόληση, είναι η χορήγηση ρεπό εντός της εβδομάδας, ώστε να τηρείται η 5ήμερη-40ωρη απασχόληση. Είναι σαφές ότι, πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας, για την αλλαγή των ημερών εργασίας.
 17. Αν δηλώθηκε εκ παραδρομής ψηφιακό ωράριο σε διευθυντικά στελέχη, δεν υπάρχει πρόβλημα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στην οικεία υπουργική απόφαση, για να χαρακτηριστεί ένα πρόσωπο διευθυντικό στέλεχος ή πρόσωπο εμπιστοσύνης και αναγράφεται η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους, χωρίς να αναγράφεται ωράριο εργασίας στην ατομική σύμβαση εργασίας.
 18. Από την απογραφική διαδικασία δεν εξαιρείται κανένας εργαζόμενος. Άρα, θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι με μη σταθερό τόπο εργασίας, όπως οδηγοί, φύλακες, συντηρητές και τεχνικοί

20. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν από το Υπουργείο, για το πώς θα δηλώνεται το ψηφιακό ωράριο για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις