Συμψηφισμός clawback με δαπάνες για επενδύσεις: Στήριξη με 400 εκατ. ευρώ

Αύξηση στα 400 εκατ. ευρώ, από 250 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, έγινε στο κονδύλι που αφορά τον συμψηφισμό του clawback με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες.

Το υπουργείο Οικονομικών με απόφασή του στις 5/5/2023 προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150266 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, προχώρησε στην  αύξηση του προϋπολογισμού του έργου από τα 250.000.000,00 ευρώ σε 400.000.000,00 ευρώ, καθώς και στη χρονική του επέκταση κατά ένα έτος έως το 2025.

Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται για έργα Ε&Α και επενδυτικά σχέδια ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, εφόσον ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, και εν γένει κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.
Ειδικά για επενδυτικά σχέδια δικαιούχοι είναι, επίσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 21.10, 21.20, 26.60, 32.50, 17.22 και 72.11 και υποχρεούνται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback).

Επιλέξιμες δαπάνες, για έργα Ε&Α είναι:

1) οι αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού,

2) οι δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,

3) οι δαπάνες για κτίρια στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,

4) η ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς,

5) τα πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Για την εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για:

1) ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (δαπάνες αγοράς ή κατασκευής, ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών, ειδικών, βοηθητικών εγκαταστάσεων, επενδυτικές δαπάνες στοιχείων ενεργητικού, ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις π.χ. καθαροί χώροι παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, εκσυγχρονισμός αποθηκών κλπ) και για

2) άυλα στοιχεία ενεργητικού, υπό προϋποθέσεις.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις