Διαγωνισμός για τον Εθνικό Χάρτη Υγείας

Ο ΟΔΙΠΥ προχώρησε σε διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την τη Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί τη σύμβαση που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 .Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Στόχος είναι η χαρτογράφηση της πλευράς της «προσφοράς» και της «ζήτησης» του συστήματος υγείας (Εθνικός Χάρτης Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας), τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Απώτερος σκοπός να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και συστάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Για την υλοποίησή του χρειάζονται τα βασικά παραδοτέα:

  • την ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος/ηλεκτρονικής πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα και των συνοδευτικών βιβλιοθηκών) για τη συλλογή, ανάλυση και παρακολούθηση των δεδομένων προσφοράς και ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, με διασύνδεση και αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας (NHS-Bi Health), και
  • την ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου, πολιτικών και συστάσεων για την καλύτερη υποστήριξη του στόχου του ΟΔΙΠΥ και του Υπουργείου Υγείας, με έμφαση στην αναδιοργάνωση του νοσοκομειακού τομέα, για την παροχή καθολικής κάλυψης των αναγκών υγείας, τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα υγείας του ανθρώπου.

Το εγχείρημα υπάγεται στο συνολικό έργο «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας», στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Υγείας. Πόροι θα αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 928.264,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 748.600,00€ , ΦΠΑ: 179.664,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και κατά ανώτατο όριο έως την 30η Ιουνίου 2025, με δυνατότητα να παραταθεί σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης ένταξης των έργων στο ΤΑΑ ή και παράτασης του ΕΣΑΑ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για το σύνολο του προσφερόμενου Συστήματος, για δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του συνόλου του έργου. Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει από την οριστική παραλαβή του Έργου και η διάρκειά της θα είναι δύο έτη.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις